Europa Śląsk Świat Najmniejszy - Stowarzyszenie Humanistyczne
Przetłumacz stronę

Nawigacja
News

Aleksander Zawadzki - nowa książka
Oni tworzyli obraz Górnego Śląska - nowa książka
Strażnicy pamięci - projekt
Oni decydowali na Górnym Śląsku - książka do pobrania
Wydawnictwa Stowarzyszenia z lat 2011-2012 udostepnione do pobrania


Janusz Mokrosz

dr Janusz Mokrosz (ur. 1981)

 

Historyk, doktor nauk humanistycznych, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chałupkach oraz współpracownik Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Jeden z założycieli Stowarzyszenia Humanistycznego Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy.

 

W latach 2003–2006 studiował w Ośrodku Dydaktycznym Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku (studia licencjacie; absolwent kierunku historia). Od października 2006 roku kontynuował studia historyczne (specjalizacja nauczycielska) na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W czerwcu 2008 roku obronił pracę magisterską, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Kaczmarka, pt. Stosunek władz polskich do ludności niemieckiej w latach 1945–1950 na przykładzie miasta Racibórz i Gminy Krzyżanowice. W latach 2008–2013 kontynuował naukę na studiach doktoranckich i w grudniu 2014 roku obronił pracę doktorską, napisaną pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Ryszarda Kaczmarka, pt. Aleksander Zawadzki – działacz komunistyczny i wojewoda śląski (1945–1948).

 

Od 2012 roku współkoordynuje – realizowany przez Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej, Archiwum Państwowe w Katowicach oraz Stowarzyszenie Humanistyczne Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy – projekt cyklu konferencji poświęconych osobom, które swoją działalnością wpłynęły na historię, kulturę, gospodarkę i naukę na Górnym Śląsku w XX wieku.

 

Interesuje się dziejami Polski i Śląska w XX wieku. W swych badaniach zajmuje się problematyką społeczno-polityczną Górnego Śląska po II wojnie światowej, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki narodowościowej regionu.

 

Publikacje


Prace redakcyjne:


1. (Wspólnie z H. Honysz) Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy. Katowice–Rybnik 2007.

2. Trudne bogactwo pogranicza. Katowice–Rybnik 2008.

3. Po obu brzegach rzeki. Katowice–Rybnik 2009.

4. (Wspólnie z M. Węckim) Oni decydowali na Górnym Śląsku w XX wieku. Katowice– Rybnik 2014.

 

Artykuły:


1. Mieszkańcy Krzyżanowic wobec sytuacji społeczno-politycznej w latach 1945–1950. W: Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy. Red. H. Honysz, J. Mokrosz. Katowice–Rybnik 2007, s. 231–243.

2. Rok 1945 – początek nowego okresu w dziejach Raciborza. W: Europa..., s. 175–194.

3. Wygnańcy. Problem wysiedlonych i tak zwanych repatriantów na ziemi raciborskiej w latach 1945–1947. W: Miasto i czas. Red. J. Kurek, K. Maliszewski. Chorzów 2008, s. 62–75.

4. „Zwalczanie wrogiej niemczyzny”. Proces tzw. odniemczania w Raciborzu i gminie Krzyżanowice w latach 1947–1950. W: Trudne bogactwo pogranicza. Red. J. Mokrosz. Katowice–Rybnik 2008, s. 183–207.

5. Wobec niemieckiej listy narodowościowej. Problem rehabilitacji w powiecie rybnickim w latach 1945–1946. W: Rybnik i powiat rybnicki w okresie II wojny światowej. Red. B. Kloch, D. Keller. Rybnik 2009, s. 223–235.

6. Kierunek Zachód. Proces emigracji Górnoślązaków do RFN w latach 1980–1989 na przykładzie ziemi raciborskiej. W: Po obu brzegach rzeki. Red. J. Mokrosz. Katowice–Rybnik 2009, s. 247–263.

7. Polski ruch narodowy na pruskim Górnym Śląsku w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku. W: Górny Śląsk na zakręcie historii. Konspekt zajęć dla gimnazjów i szkół ponadpodstaowych. Red. D. Jądro, S. Kucharczak. Rybnik 2011, s. 21–34.

8. Wojewoda gen. Aleksander Zawadzki – twórca powojennej polityki narodowościowej na Górnym Śląsku. W: Oni decydowali na Górnym Śląsku w XX wieku. Red. J. Mokrosz, M. Węcki. Katowice–Rybnik 2014, s. 107–128.

9. Proces tzw. odniemczania Górnego Śląska po II wojnie światowej. W: Ziemia raciborska. Postacie, zjawiska historyczne, gospodarka. Kraków 2014, s. 103–114.

10. „Jung deutscher" czy „Polak mały"? Specyfika nauczania w powiecie raciborskim w obliczu zmian roku 1945. W: "Zeszyty Chorzowskie", T. 16. Red. J. Kurek. Chorzów 2015, s. 95–107.

PNartis
Przyjaciele
Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Śląskiego

Muzeum w Rybniku

Medium Mundi

Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego

Instytut Badań Regionalnych

Statystyki reklamowe