Europa Śląsk Świat Najmniejszy - Stowarzyszenie Humanistyczne
Przetłumacz stronę

Nawigacja
News

Aleksander Zawadzki - nowa książka
Oni tworzyli obraz Górnego Śląska - nowa książka
Strażnicy pamięci - projekt
Oni decydowali na Górnym Śląsku - książka do pobrania
Wydawnictwa Stowarzyszenia z lat 2011-2012 udostepnione do pobrania


Dawid Keller

dr Dawid Keller (ur. 1981)


autor i współautor kilku wystaw poświęconych historii Rybnika i powiatu rybnickiego.

W latach 2000–2005 studiował w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (studia magisterskie, kierunek historia, specjalizacje: archiwalna i pedagogiczna). W czerwcu 2005 r. obronił pracę magisterską, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Mirosława Piotrowskiego pt. Organizacja i zarząd kolei na Górnym Śląsku w latach 1918–1922, wyróżnioną przez rektora uczelni. W latach 2006–2010 kontynuował naukę na studiach doktoranckich i w listopadzie 2011 r. obronił pracę doktorską, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Olczaka, pt. Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Katowicach w latach 1922–1939.

Zajmuje się badaniami dziejów kolei w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem historii administracji, oraz historią Górnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem historii Rybnika i powiatu rybnickiego

 

Publikacje

 

Prace zwarte:

 

 1. Kloch B., Keller D.: Abriss der Geschichte von Rybnik: (bis 1989). Rybnik 2009; ISBN: 978-83-925981-8-3.

 2. Kloch B., Keller D.: An outline history of Rybnik (until 1989). Rybnik 2010; ISBN: 978-83-925981-9-0.

 3. Kloch B., Keller D.: Zarys dziejów Rybnika (do 1989 r.). Rybnik 2008; ISBN: 978-83-925981-1-4.

 4. Keller D., Kloch B., Soida K., Wieczorek E.: Koleją z Katowic do Raciborza. Rybnik 2006; ISBN: 8392332210.

 5. Keller D., Kloch B., Soida K., Wieczorek E.: Koleją z Katowic do Raciborza. Wyd. drugie poprawione. Rybnik 2013; ISBN: 978-83-63652-00-5.

 6. Kloch B., Keller D.: Wodociągi i kanalizacja Rybnika. Zarys dziejów. Rybnik 2007; ISBN 978-83-925799-0-8.

  7. Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Katowicach w latach 1922-1939. Geneza, podstawy prawne, organizacja i funkcjonowanie, Rybnik 2013

 

Prace redakcyjne:

 

 1. Historia gospodarcza Rybnika i powiatu rybnickiego w XIX i XX wieku. Rybnik 2010; ISBN: 978-83-929428-0-1.

 2. Rybnik i powiat rybnicki w okresie II Wojny Światowej. Red. B. Kloch, D. Keller. Rybnik 2009; ISBN 978-83-925981-6-9.

 3. Z kart historii powiatu rybnickiego. Rybnik 2008; ISBN 978-83-925981-0-7.

 4. 150 lat kolei w Rybniku. Red. B. Kloch, A. Grabiec, D. Keller. Rybnik 2007; ISBN 978-83-920163-6-6.

 5. Zrozumieć Śląsk. Red. B. Kloch, D. Keller. Rybnik 2012; ISBN 978-83-929428-9-4.

 6. Żydzi na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku. Red. B. Kalinowska-Wójcik, D. Keller. Rybnik 2012; ISBN: 978-83-929428-8-7; 978-83-932082-1-0.

 7. Znaczenie kolei dla dziejów Polski. Studia z historii kolejnictwa. Red. D. Keller. Rybnik 2012, ISBN: 978-83-929428-7-0.

 8. Dzieje kolei w Polsce. Red. D. Keller. Rybnik 2012; ISBN: 978-83-931006-8-2.

 9. Górny Śląsk na zakręcie historii. Materiały konferencyjne. Red. D. Keller. Rybnik 2011; ISBN: 978-83-929428-6-3.

 

Artykuły:

 

 1. Koleje w powiecie rybnickim w latach 1939–1945. W: Rybnik i powiat rybnicki..., s. 173–205.

 2. Zarys historii budowy linii kolejowej z Rybnika przez Żory do Pszczyny. W: Z kart historii..., s. 205–226.

 3. Bogusław Dobrzycki [1875–1948] – twórca polskich kolei na Górnym Śląsku. W: Trudne bogactwo pogranicza. Red. J. Mokrosz. Katowice–Rybnik 2008, s. 49–93; ISBN: 978-83-920857-3-7.

 4. Stan badań nad historią powiatu rybnickiego (1818–2008). W: Per aspera ad astra : materiały z XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów. T. 14, Historia poprzez wieki. Red. A. Świątek. Kraków 2008, s. 73-84; ISBN: 978-83-610262-4-2.

 5. Parowozy Towarzystwa Kolei Wilhelma w latach 1846–1856. W: Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy. Red. H. Honysz, J. Mokrosz. Katowice–Rybnik 2007, s. 97–105; ISBN: 978-83-920857-2-0.

 6. Linie Towarzystwa Kolei Wilhelma w latach 1870–1884 w świetle rocznych sprawozdań statystycznych Towarzystwa Kolei Górnośląskich. W: 150 lat kolei..., s. 39–60.

 7. Związek Kolejarzy Zjednoczenia Zawodowego Polskiego na Górnym Śląsku do czasu wybuchu III powstania (1919 – maj 1921). „Rocznik Koła Naukowego Historyków Studentów KUL JP II >>Ibidem<<” T. 3; 2006, s. 55–92.

 8. Wojskowa organizacja górnośląskich kolejarzy w dokumentach (1920–1921). „Rocznik Koła Naukowego Historyków Studentów KUL >>Ibidem<<”. T. 2, 2004, s. 153–162.

 9. Koło Naukowe Historyków Studentów KUL w latach 1946–1967. W: Koło Naukowe Historyków Studentów KUL 1919–2004; księga jubileuszowa. Red. E.M. Ziółek. Lublin 2004, s. 37–122; ISBN: 8373062343.

 10. Działalność inwestycyjna województwa śląskiego w sferze kolei lokalnych – przyczynek do monografii. „Rocznik Koła Naukowego Historyków Studentów KUL >>Ibidem<<”. T. 2, 2004, s. 55–101.

 11. Sprawozdanie z XII Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów w Zielonej Górze. „Rocznik Koła Naukowego Historyków Studentów KUL >>Ibidem<<”. T. 2, 2004, s. 170–173 (Wspólnie z Ł. Mulak).

 12. Wykaz ważniejszych linii kolejowych normalnotorowych zbudowanych w Polsce w latach 1918–1939. „Rocznik Koła Naukowego Historyków Studentów KUL >>Ibidem<<”. T. 1, 2003, s. 135–156.

 13. Wydział Kolejowy Naczelnej Rady Ludowej na Górnym Śląsku (1921–1922). „Rocznik Koła Naukowego Historyków Studentów KUL >>Ibidem<<”. T. 1, 2003, s. 83–104.

  14. Rozdział wprowadzający. W: Dzieje kolei..., s. 13–64 (wspólnie z M. Jarząbkiem).

  15. Dzieje kolei normalnotorowych na obszarze byłej Centralnej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych. W: Dzieje kolei..., s. 337–374.

  16. Dzieje kolei normalnotorowych na obszarze byłej Wschodniej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych. W: Dzieje kolei..., s. 400–420 (współpraca J.K. Cybulak).

  17. Państwo a przedsiębiorstwo Polskie Koleje Państwowe (zagadnienia wstępne): dyskusje o funkcjonowaniu skomercjalizowanego przedsiębiorstwa (1924–1939). W: Znaczenie kolei dla dziejów..., s. 35–66.

  18. Początki kolei żelaznej w rejonie Gorzyc. W: Zrozumieć…, s. 65–92.

  19. Życie gospodarcze rybnickich Żydów od początku XX wieku do wybuchu II wojny światowej. W: Żydzi na Górnym…, s. 257–271.

  20. Kolej żelazna a przemysł na ziemiach polskich – próba wskazania wzajemnych wpływów na wybranych przykładach. W: Z dziejów przemysłu przed 1945 rokiem. Red. J. Chumiński, M. Zawadka. Wrocław 2012, s. 99–112.

  21. Wpływ czasu powstań i plebiscytu na funkcjonowanie kolei na Górnym Śląsku w okresie plebiscytowym (wybrane aspekty). W: Górny Śląsk na zakręcie historii. Materiały..., s. 133–157.

PNartis
Przyjaciele
Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Śląskiego

Muzeum w Rybniku

Medium Mundi

Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego

Instytut Badań Regionalnych

Statystyki reklamowe